pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA

Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych, świadczy usługi odbioru oraz zagospodarowania zanieczyszczonej ziemi i gruzu. Odpady te najczęściej występują w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni, zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami w tym niebezpiecznymi np. metalami ciężkimi.

Stare stacje i magazyny paliw oraz substancji ropopochodnych, miejsca przemysłowe, zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów transportujących olej i benzynę są to miejsca i sytuacje, w których najczęściej powstaje ziemia zanieczyszczona. Wymaga ona zazwyczaj usunięcia z miejsca zdarzenia oraz jako odpad niebezpieczny właściwego zagospodarowania czyli tzw. remediacji w procesie odzysku.

Remediacja ziemi zanieczyszczonej poza miejscem jej wydobycia nosi nazwę „ex situ”. Remediacja „in-situ” polega na prowadzeniu procesów oczyszczania środowiska gruntowego w miejscu występowania zanieczyszczenia bez konieczności przemieszczania i transportu odpadu niebezpiecznego w postaci zanieczyszczonej ziemi. Nasza firma zajmuje się odbiorem tego rodzaju odpadu oraz właściwym zagospodarowaniem z zachowaniem wszelkich przepisów ochrony środowiska.

Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW