pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU

Zajmujemy się kompleksowym unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest tj. demontaż, pakowanie, odbiór oraz transport na składowisko odpadów azbestowych. Po zakończeniu prac wystawiamy zaświadczenie o prawidłowości jej wykonania oraz zgodności z przepisami prawa i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Wydajemy kartę przekazania odpadu oraz wystawiamy fakturę VAT. Posiadamy przeszkolonych pracowników oraz wymagane zezwolenia i decyzje dla prowadzenia tej działalności na terenie całego kraju.
 

Dlaczego powinieneś pozbyć się azbestu?


Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest związana ze stopniem penetracji i ilością włókien w dolnej części układu oddechowego.

Narażenie na pył azbestu może powodować następujące choroby:

  • azbestoza
  • mezotelioma
  • rak płuc
  • rak układu pokarmowego
Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW