pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Odpady odczynników chemicznych

Odbieramy przeterminowane odczynniki chemiczne, oraz zużyte chemikalia.

Kod odpadów pod którymi klasyfikujemy niniejsze odpady:

  • 16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne
  • 16 05 07* Nieorganiczne chemikalia laboratoryjne i analityczne
  • 16 05 08* Organiczne chemikalia laboratoryjne i analityczne
  • 16 05 09 Chemikalia laboratoryjne inne niż niebezpieczne

Zbierane odczynniki chemiczne przekazujemy do firm prowadzących działalność w zakresie ich unieszkodliwiania.

Zachęcamy do wpółpracy: szkoły i uczelnie, zakłady przemysłowe, placówki medyczne, oraz osoby fizyczne borykające się z problemem unieszkodliwienia zalegających chemikaliów.

Odpady tworzyw sztucznych i gumy
Odpady czyściw, sorbentów i materiałów filtracyjnych
Skup olejów, odpady motoryzacyjne
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady drukarskie i lakiernicze
Odpady przemysłu spożywczego
Odpady kosmetyczne
Odpady tekstylne i obuwnicze
Odpady odczynników chemicznych
Azbest, papa, odpady z remontów
Przeprowadzki, utylizacja mebli i zbędnych przedmiotów
Odpady przemysłu petrochemicznego
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU
UTYLIZACJA ZANIECZYSZCZONEJ ZIEMI - BIOREMEDIACJA
ODPADY BUDOWLANE
NISZCZENIE ODPADÓW I TOWARÓW