pl en
Zakład Utylizacji
Odpadów Przemysłowych
Paliwa alternatywne

Wytwarzanie paliwa alternatywnego polega na rozdrabnianiu i mieszaniu odpadów w celu uzyskania mieszanki jednorodnej pod względem parametrów spalania oraz granulacji.
Rozdrobnione i wymieszane odpady stanowią odpady palne (paliwo alternatywne) kody 19 12 10 , 19 12 11*. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 549) odpady te są przekazywane przez naszą firmę odbiorcom, do termicznego przekształcania w piecach wymienionych w niniejszym rozporządzeniu.